flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Калинівському районному суді Вінницької області

 ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації

у Калинівському районному суді Вінницької області

 

1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Калинівському районному суді Вінницької області відповідно до вимог Закону України від  13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації».

1.2. Визначення понять:

1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Калинівського районного суду Вінницької області;

2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Калинівським районним судом Вінницької області повноважень, передбачених чинним законодавством України, або яка знаходиться у володінні Калинівського районного суду Вінницької області;

3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги;

5) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про судоустрій і статус суддів», «Про інформацію», «Про доступ до судових рішень», Цивільного процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства, Кодексу України про адміністративні правопорушення.

1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства у Калинівському районному суді Вінницької області, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

1.5. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Калинівського районного суду Вінницької області організовують і забезпечують керівник апарату суду та його заступник.

 

2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність

Калинівського районного суду Вінницької області

 

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Калинівського районного суду Вінницької області забезпечується шляхом:

1) оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі – ЗМІ);

2) розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті Калинівського районного суду Вінницької області;

3) розміщення публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні суду;

4) присутності запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у суді ;

5) надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Інформація про діяльність Калинівського районного суду Вінницької області може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

2.3. Публічна інформація про діяльність суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та процесуальним законодавством.

Якщо форму надання публічної інформації чинним законодавством України не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості її надання у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається у Калинівському районному суді Вінницької області.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається за телефоном працівниками канцелярії Калинівського районного суду Вінницької області або уповноваженими посадовими особами.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність суду обмежується, якщо такі дані чинним законодавством України віднесено до інформації з обмеженим доступом.

2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є відповідні працівники апарату суду в межах своєї компетенції.

2.6. Надання публічної інформації про діяльність Калинівського районного суду Вінницької області запитувачам інформації, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті та інформаційних стендах забезпечують відповідальні працівники апарату суду за такими напрямами діяльності:

– щодо інформації довідкового характеру з Єдиної автоматизованої системи діловодства суду, документів, що зберігаються в архіві суду – керівник апарату суду;

– про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду у відповідній судовій юрисдикції справ на поточну дату: в усній формі (за телефоном) та в письмовій формі (за письмовими запитами) – заступник керівника апарату суду;

– про доходи суддів та державних службовців апарату суду і членів їх сімей, інші персональні дані та відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації; про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад – консультант з кадрової роботи суду;

– про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету; про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми – керівник апарату суду;

– про нормативно-правові засади діяльності суду; висновки на проекти нормативно-правових актів, які стосуються судової системи та діяльності суду – керівник апарату суду;

– про статистичні дані щодо здійснення судочинства судом, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики суду – заступник керівника апарату суду;

– про матеріально-технічне забезпечення суду, утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво адміністративних будинків, обслуговування території; господарське забезпечення заходів, які проводяться судом; створення працівникам безпечних умов праці, надання їм допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, забезпечення житлом; охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку; організацію медичного обслуговування і харчування суддів та працівників апарату – заступник керівника апарату суду;

– про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних суду – головний спеціаліст з інформаційних технологій;

– про доступ до судових засідань у суді – судові розпорядники;

– про прийом громадян у суді – керівник апарату суду;

– про порядок акредитації представників засобів масової інформації – заступник керівника апарату суду;

– про наповнення інформацією веб-сайту суду – заступник керівника апарату суду.

 

3. Надання публічної інформації про діяльність

Калинівського районного суду Вінницької області

 

3.1. Оприлюднення публічної інформації в ЗМІ забезпечується головою суду відповідно до законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства».

3.2. Відповідно до своїх посадових обов’язків головний спеціаліст з інформаційних технологій Калинівського районного суду Вінницької області здійснює відправлення на ТУ ДСА України в Вінницькій області для оприлюднення на веб-сайті Калинівського районного суду Вінницької області інформації, підготовленої працівниками апарату суду з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті Калинівського районного суду Вінницької області підлягають:

1)  інформація про Калинівський районний суд Вінницької області і його діяльність:

– місце розташування, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію та номер телефону канцелярії;

– прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти голови Калинівського районного суду Вінницької області та його заступника, керівника апарату суду та його заступника;

–  розклад роботи та графік прийому громадян;

– наявність вакансій, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців;

– порядок звернення до Калинівського районного суду Вінницької області учасників судового процесу;

2) правила внутрішнього трудового розпорядку Калинівського районного суду Вінницької області;

3) інформація про нормативно-правові засади діяльності Калинівського районного суду Вінницької області;

4) інформація, пов’язана з розглядом судових справ у Калинівському районному суді Вінницької області;

5) узагальнення судової практики та аналіз даних судової статистики;

6) рішення зборів суддів Калинівського районного суду Вінницької області;

7) дані про порядок складання та подання запиту на інформацію;

8) відомості про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні Калинівського районного суду Вінницької області;

9) звіти, у тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

10) інші відомості про діяльність Калинівського районного суду Вінницької області, які належать до публічної інформації.

3.4. Рішення Калинівського районного суду Вінницької області розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень.

3.5. У приміщенні суду на інформаційному стенді розміщуються:

1) дані про порядок роботи Калинівського районного суду Вінницької області, що включають порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, а також інформацію з питань, пов’язаних з організацією діяльності Калинівського районного суду Вінницької області;

2) відомості про дату, час, місце проведення судових засідань у справах, призначених до розгляду в суді ;

3) реквізити для сплати державного мита (судового збору);

4) зразок відповідної форми запиту на інформацію;

5) заходи, які застосовуються до порушників порядку проведення судового засідання, порядок пропуску до приміщення Калинівського районного суду Вінницької області;

6) умови і порядок отримання інформації про діяльність Калинівського районного суду Вінницької області;

7) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Калинівського районного суду Вінницької області.

3.6. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні у Калиінвському районному суді Вінницької області, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіо-технічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, встановлених процесуальним законодавством України.

3.7. Порядок доступу осіб, указаних у пункті 3.6, до приміщення Калинівського районного суду Вінницької області регулюється Правилами пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, затвердженими Наказом Державної судової адміністрації України та Міністерства внутрішніх справ України 12.09.2005 року №102/765.

3.8. Запитувач має право звернутися до Калинівського районного суду Вінницької області із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких можна отримати у заступника  керівника апарату або старшого секретаря суду. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити відповідальна особа канцелярії Калинівського районного суду Вінницької області, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

 

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Калинівського районного суду Вінницької області, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються канцелярією Калинівського районного суду Вінницької області відповідно до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Запити на інформацію реєструються в комп’ютерній програмі «Документообіг загальних судів» (далі КП «ДЗС»).

4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції канцелярія Калинівського районного суду Вінницької області виокремлює запити на інформацію та невідкладно передає їх керівнику апарату, а в разі його відсутності – заступнику.

4.4. Запит на інформацію з резолюцією голови суду, чи його заступника, керівника апарату суду, чи його заступника опрацьовується старшим секретарем суду, в обов’язки якого входить обробка кореспонденції, в КП «Д-3» (взяття на контроль), після чого невідкладно передається виконавцям.

4.5. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до Калинівського  районного суду Вінницької області у вигляді електронного документа, здійснюється уповноваженим працівником в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.6. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію передаються заступнику керівника апарату суду для зберігання в окремій справі «Листування щодо запитів стосовно публічної інформації» згідно зі Зведеною номенклатурою справ Калинівського районного суду Вінницької області.

4.7. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання Калинівським районним судом Вінницької області запиту.

Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надано не пізніше 48 годин із дня отримання запиту.

4.8. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, керівник апарату за поданням особи, на яку покладено виконання запиту, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку виконавець письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.

4.9. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більше 10 сторінок, працівник апарату суду, відповідальний за виконання запиту, не пізніше п’яти робочих днів із дня надходження запиту до Калинівського районного суду Вінницької області повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.10. Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на запит може бути направлено заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством України, про що запитувач повідомляється у такій відповіді.

 

5. Порядок надання інформації про діяльність

Калинівського районного суду Вінницької області

 

5.1. Відповідь на запит, а також відповідь із відмовою в наданні інформації на підставах, передбачених підпунктом 1 пункту 5.5 цього Положення, надається за підписом керівника апарату Калинівського районного суду Вінницької області або його заступника.

5.2. Відповідь на запит має містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Калинівського районного суду Вінницької області, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3. Якщо запитувана інформація про діяльність Калинівського районного суду Вінницької області належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається лише остання.

Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню з головою суду або його заступником.

5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації у Калинівському районному суді Вінницької області.

5.5. Апарат Калинівського районного суду Вінницької області має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

1) він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої чинним законодавством України, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:

– ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

5.6. Інформація на запит надається безкоштовно.

Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування цих витрат визначається в межах граничних норм, встановлених відповідним Положенням Кабінету Міністрів України та Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.