flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Правила внутрішнього трудового розпорядку для суддів та працівників апарату Калинівського районного суду Вінницької області

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Голови Калинівського

районного суду Вінницької області

від «___»______ 2015 року №_____

________________ Ю.П. Попик

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для суддів

та працівників апарату Калинівського районного суду Вінницької області

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.       Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Калинівського районного суду Вінницької області (далі - Правила, суд) розроблені з урахуванням основних вимог Конституції України, Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України), законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції, Правил поведінки працівників суду та інших нормативно-правових актів.

2.       Відповідно до положень статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. Громадянам  гарантується  захист  від  незаконного  звільнення

3.     Правила визначають внутрішній трудовий розпорядок, режим праці, засади регулювання трудових відносин, умови заохочення працівників за сумлінну працю, відповідальність за порушення трудової дисципліни і мають на меті забезпечити зміцнення трудової і виконавської дисципліни, раціональне використання робочого часу, високу якість і підвищення продуктивності праці та ефективності діяльності суду.

4.     Метою Правил є зміцнення трудової дисципліни, правильної організації праці, повне і раціональне використання робочого часу, підвищення якості і продуктивності праці. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного впливу.

5.     Невід’ємною частиною цих Правил є «Правила поведінки працівника суду», затверджені рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 №33, (додаток №1 до Правил).

6.     Діяльність державних службовців Калинівського районного суду Вінницької області ґрунтується на принципах:

·         служіння народу України;

·         демократизму і законності;

·         гуманізму і соціальної справедливості;

·         пріоритету прав людини і громадянина;

·        професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості

справи;

·        персональної відповідальності за виконання службових обов`язків і

дисципліни;

·        дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і

регіонального самоврядування;

·        дотримання прав підприємств, установ і організацій, об`єднань

громадян.

7.     Усі питання, пов`язані із застосуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються Головою Калинівського районного суду Вінницької області (далі – Голова суду) та керівником апарату суду в межах наданих їм актами законодавства повноважень, а у випадках, передбачених законодавством України, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

 

II. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ СУДДІВ

ТА ПРАЦІВНИКІВ СУДУ

 

1.     Судді та працівники суду реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору в установленому законом порядку.

2.     Працівники апарату суду приймаються на роботу та звільняються з роботи на підставах та у порядку, визначеним чинним трудовим законодавством України, Кодексом законів про працю України та Законом України "Про державну службу" на підставі наказу керівника апарату суду, який оголошується або доводиться до ознайомлення працівнику апарату суду під розпис.

Працівники приймаються на роботу за трудовим договором, на посади державних службовців особи призначаються на конкурсній основі відповідно до Закону України «Про державну службу», крім випадків, коли законами України передбачено інше.

Особи, які вперше призначаються на посади державного службовця, приймають Присягу державного службовця відповідно до статті 17 Закону України «Про державну службу».

Особи, які претендують на посаду державного службовця в обов’язковому порядку проходять спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений Указом Президента України від 25.01.2012 № 33/2012.

3.     Судді  призначаються на посаду та звільняються з посади на підставах та у порядку, визначених чинним трудовим законодавством України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про судоустрій і статус суддів», а саме на підставі відповідного акту про призначення на посаду судді чи обрання суддею безстроково або припинення повноважень судді на підставі відповідного наказу голови суду, який оголошується або доводиться до ознайомлення судді під розпис.

4.     Прийняття на роботу та звільнення з роботи судді  оформлюється наказом голови суду та прийняття на роботу та звільнення з роботи працівника апарату суду керівником апарата суду, який оголошується працівнику під розпис. У наказі про прийняття на роботу має бути вказано назву посади, ранг, встановлений у межах відповідної категорії посад - для осіб, які приймаються на державну службу, та умови оплати праці.

5.       Під час укладення трудового договору громадяни зобов’язані подати:

·         паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

·         трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

·         диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку;

·         довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, а також копії цих документів.

Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовців, звільнені із Збройних Сил колишнього СРСР і Збройних Сил держав – учасниць СНД, подають військовий квиток та його копію.

Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, крім перелічених документів зобов`язані також подати такі документи:

·         особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4 x 6 сантиметрі;

·         декларацію про доходи, зобов`язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім`ї за попередній рік;

·         документи про науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації та їх копії;

·         направлення на роботу (для магістрів державного управління і випускників вищих навчальних закладів) у разі, якщо таке направлення видавалось.

Під час укладення трудового договору забороняється вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу та кандидатів на державну службу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.

6.      На підставі акта про призначення на посаду судді чи обрання суддею    безстроково або припинення повноважень судді, Голова суду видає відповідний наказ, який оголошується судді під підпис.

Прийом на роботу працівників оформляється наказом керівника апарату  суду чи особою, яка виконує його обов'язки відповідно до законодавства, який оголошується працівнику під розписку.

Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ не було видано, але працівника фактично було допущено до роботи.

7.     Перед тим, як працівник апарату суду та суддя приступить до роботи, особа, відповідальна за ведення кадрового діловодства в суді, та керівник апарату суду зобов'язані ознайомити працівника апарату суду:

·        з роботою, що йому доручається, з посадовою інструкцією (функціональними обов'язками) та «Правилами поведінки працівника суду», затвердженими рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 №33, які є невід'ємною частиною цих Правил - під розпис;

працівника апарату суду та суддю:

·        з умовами оплати праці, з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, з вимогами з питань дотримання техніки безпеки, протипожежної охорони, охорони праці;

·        з наказами голови суду, які стосуються організації діяльності суду та забезпечення в суді умов для здійснення правосуддя, а працівника апарату суду для належного виконання цим працівником апарату суду своїх функціональних обов'язків.

8.     Під час укладання трудового договору може бути обумовлено угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі про прийняття на роботу.

Під час прийняття на державну службу відповідно до статті 18 Закону України «Про державну службу» може встановлюватися випробування строком до шести місяців. 

Також можливе проведення стажування працівника з метою перевірки його вмінь та навичок, можливості адаптації до умов праці, на термін визначений законодавством.

9.     Під час прийняття на роботу працівника або в разі переведення його в установленому порядку на іншу роботу керівництво суду зобов`язане:

·         роз`яснити працівникові його права й обов`язки та істотні умови праці;

·         ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовою інструкцією під розписку;

·         визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідним для роботи засобами;

·         проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, протипожежної охорони, виробничої санітарії, гігієни праці та інших правил з охорони праці.

10.         На осіб, які пропрацювали понад п`ять днів, заводяться трудові книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою спільним наказом Міністерством праці України, Міністерством юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року №58 із змінами та доповненнями.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на відповідальну особу наказом суду.

11.         Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством України.

12.         Працівник має право розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, попередивши власника або уповноваженого ним органу письмово за два тижні. Після закінчення цього строку працівник має право припинити роботу, а керівництво суду відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України не має право затримувати проведення розрахунку та звільнення працівника з роботи, а також зобов`язана в день звільнення видати працівникові трудову книжку та повністю провести з ним розрахунок.

У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитини-інвалідом; догляд за хворим членом сім`ї відповідно до медичного висновку або інвалідом 1 групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), керівництво суду повинно розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

13.         Розірвання трудового договору з ініціативи керівника апарату допускається у випадках, передбачених чинним законодавством України.

14.         Крім загальних підстав розірвання трудового договору, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється у разі:

·         порушення умов реалізації права на державну службу;

·         недотримання пов`язаних із проходження державної служби вимог, передбачених статтею 16 Закону України «Про державну службу»;

·         досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі;

·         відставка державних службовців, які займають посади першої та другої категорії;

·         виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі;

·         відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17 Закону України «Про державну службу»;

·         неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13 Закону України «Про державну службу».

15.         Припинення трудового договору оформляється наказом керівника апарату суду чи особою, яка виконує його обов'язки відповідно до законодавства.

16.         Записи про звільнення в трудову книжку повинні заноситися в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства України та з обов`язковим посиланням на відповідну норму закону.

Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

 III. ОСНОВНІ ПРАВА Й ОБОВ`ЯЗКИ СУДДІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ СУДУ

 

1.     Працівники апарату Калинівського районного суду Вінницької області  мають право:

Працівники апарату суду мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

2.     Обов’язки працівників визначені Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Законом України «Про державну службу», чинним трудовим законодавством України, Положенням про помічника судді суду загальної юрисдикції,  Загальними правилами поведінки державного службовця,  Правилами поведінки працівника суду та іншими нормативно-правовими актами України, відповідними посадовими інструкціями.

Судді здійснюють свої повноваження на підставі та у порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.     Коло обов'язків, покладених на працівника апарату суду, визначається Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді та посадовою інструкцією (функціональними обов'язками) цього працівника. 

4.     Основні обов’язки працівника апарату суду:

·        додержуватись Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України "Про державну службу", трудового законодавства та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України;

·        суворо дотримуватись вимог законодавства про запобігання та протидію корупції;

·        неухильно дотримуватись службової дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку та «Правил поведінки працівника суду», затверджених рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 №33, які є невід'ємною частиною цих Правил;

·        зберігати та не розголошувати державну таємницю, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання службових обов'язків, а також іншу інформацію, яка згідно з законодавством визнана інформацією з обмеженим доступом та такою, що не підлягає розголошенню;

·        виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, виступати проти антидержавних проявів, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;

·        завжди поводити себе у спосіб, який би сприяв збереженню та зміцненню довіри громадян у цілісність, неупередженість та ефективність суду;

·        не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

·        безпосередньо виконувати свої функціональні обов’язки, своєчасно, чітко і якісно виконувати розпорядження голови суду, заступників голови суду, судді, та керівника апарату суду та його заступника;

·        сумлінно ставитись до виконання своїх функціональних обов'язків, проявляти ініціативу і творчість в роботі;

·        постійно вдосконалювати організацію своєї роботи і підвищувати професійну кваліфікацію;

·        у разі тимчасової відсутності (відпустка, відрядження тощо) передати іншому, визначеному головою чи заступником голови суду або керівником апарату суду, працівнику всі справи та документи.

5.     Працівники апарату суду не мають права:

·        передоручати виконання своїх функціональних обов’язків іншим працівникам без відома керівництва суду.  

6.     Працівники суду зобов'язані:

·        підтримувати в чистоті і порядку своє робоче місце та зали судових засідань (ті працівники апарату, які працюють із суддями, за яким згідно наказу голови суду закріплені відповідні зали судового засідання), залишаючи своє робоче місце в чистоті протягом робочого дня та по його закінченні, не залишати на столах та інших відкритих місцях робочу документацію, документи для службового користування, закривати сейфи і шафи, вимикати освітлення, електричні прилади та комп’ютерну техніку;

·        дбайливо ставитись до майна, що надане в розпорядження працівника,  берегти та ефективно використовувати обладнання, дотримуватись встановленого порядку збереження матеріальних цінностей, документів, економічно і раціонально використовувати електроенергію;

·        дотримуватись вимог нормативних актів про охорону праці, техніку безпеки, пожежної безпеки, виробничої санітарії;

·        шанобливо ставитися до громадян та інших працівників суду, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;

·        мати охайний вигляд і одяг, без елементів ексцентричності, стриманого кольору та фасону, який відповідає діловому стилю;

·        у разі хвороби обов'язково повідомляти особу, відповідальну за ведення кадрового діловодства в суді, а працівник апарату суду – також  керівника апарату суду та суддю, з яким працює, про тимчасову відсутність. По виході на роботу своєчасно подати оформлений належним чином лист непрацездатності особі, відповідальній за ведення кадрового діловодства в суді;

·        суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщенні суду.

7.     Державні службовці апарату суду підлягають атестації у порядку, визначеному Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922.

8.     Працівники суду мають інші права та обов’язки передбачені чинним законодавством України.

 

IV. ОСНОВНІ ОБОВ`ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА КАЛИНІВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

1.     Керівництво Калинівського районного суду зобов’язане:

·         здійснювати організаційне керівництво діяльності суду та правильно організовувати працю працівників;

·         в рамках своєї компетенції, вживати необхідні заходи по матеріальному і соціально-побутовому забезпеченню суддів та працівників суду;

·         під час укладення трудового договору роз`яснювати працівникові його права і обов`язки, проінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;

·        належним чином організовувати роботу працівників суду, вживати всіх належних заходів для забезпечення їх обладнаними робочими місцями та здоровими і безпечними умовами праці;

·         затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника та посадову інструкцію на кожну посаду за штатним розписом;

·         забезпечити здорові, безпечні умови праці та трудову дисципліну;

·         контролювати виконання суддями та працівниками вимог законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, застосовувати до порушників дисципліни заходи дисциплінарного впливу;

·         неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства про працю, правил з охорони праці;

·         підвищувати роль морального стимулювання праці, заохочувати суддів та працівників, забезпечувати поширення передового досвіду роботи;

·         створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та розвивати ініціативу та активність працівників;

·         постійно вдосконалювати організацію роботи суду;

·         забезпечувати систематичне підвищення ділової кваліфікації працівників, створювати необхідні умови для суміщення роботи в суді з навчанням в учбових закладах.

·         не приховувати факти й обставини, що становлять загрозу для життя, здоров`я і безпеки суддів та працівників суду;

·         інші обов`язки, передбачені чинним законодавством України.

 

  

 


V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. ЧАС ВІДПОЧИНКУ

 

1.     Для працівників суду встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота та неділя.

2.     Час початку і закінчення щоденної роботи встановлюється:

Дні тижня

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Субота

Неділя

Початок роботи

800

800

800

800

800

Вихідний

Вихідний

Обідня перерва

1200 - 1300

1200 - 1300

1200 - 1300

1200 - 1300

1200 - 1300

Закінчення роботи

1700

1700

1700

1700

1600

Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатись з місця роботи. При неможливості використання часу, наданого для відпочинку та харчування (безперервність судового засідання, обов'язковий прийом громадян, тощо) надається інший час для харчування та відпочинку протягом робочого дня, але не більш ніж 45 хвилин.

3.     Загальна тривалість робочого часу працівників суду становить 40 годин на тиждень. Тривалість щоденної роботи становить 8 годин.

4.     Напередодні святкових та неробочих днів, що визначені статтею 73 Кодексу законів про працю України, тривалість роботи суддів та працівників суду скорочується на одну годину (стаття 53 КЗпП України).

5.     Надурочна робота, робота у вихідні та святкові дні, як правило, не допускається. Залучення працівників до надурочної роботи, роботи у вихідні дні та в режимі чергування провадиться у випадках та за умов, передбачених чинним законодавством та встановлюється окремими наказами керівництва суду. За розпорядженням голови суду або керівника апарату для виконання невідкладної і термінової роботи, працівники апарату суду - державні службовці зобов'язані з'являтися на роботу у вихідні та святкові дні. Робота у ці дні компенсується у відповідності із вимогами діючого трудового законодавства.

6.     Забороняється в робочий час відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати і знімати з роботи для виконання інших робіт, не пов'язаних з службовою діяльністю.

7.     Залишення суддею та працівником суду робочого місця без дозволу безпосереднього керівника не допускається.

8.     Суддям та працівникам суду надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи та посади і заробітної плати, відповідно до діючого законодавства України.

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів.

9.     Щорічна основна відпустка надається суддям тривалістю 30 робочих днів з наданням додаткового посадового окладу. Суддям, які мають стаж роботи понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів.

Працівникам – державним службовцям надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати. В разі наявності стажу державної служби понад 10 років державному службовцю надається щорічна додаткова оплачувана відпустка за вислугу років на державній службі тривалістю до 15 календарних днів у порядку, встановленому законодавством України.

Працівникам суду надаються також інші додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства України.

10.         Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується головою суду на кожен календарний рік не пізніше 15 січня.

Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності суду та особистих інтересів суддів, працівників суду та можливості їх відпочинку.

Графік доводиться до відома всіх суддів та працівників суду.

11.         Надання відпусток суддям суду оформляються наказом голови суду.

Надання відпусток працівникам суду оформляється наказом керівника апарату суду.

12.         Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

13.         Перенесення щорічної відпустки допускається тільки у випадках передбачених діючим законодавством або за погодженням з головою суду та керівником апарату суду.

14.         За сімейними обставинами та за інших причин працівнику суду може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, погоджений з головою суду або керівником апарату суду, але не більше 15 календарних днів на рік.

15.         За наказом голови суду або керівника апарату суду працівники можуть бути відкликані з відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається працівнику в будь-який інший час протягом року чи приєднується до відпустки у наступному році. Відкликання зі щорічної відпустки інших категорій працівників допускається лише у випадках, передбачених трудовим законодавством.

16.         Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв`язку з навчанням.

 

VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

 

1.     За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу та бездоганну роботу, новаторство у праці й інші досягнення в роботі можуть застосовуватися такі заохочення до працівників суду:

·        оголошення подяки;

·         преміювання;

·         нагородження почесною грамотою;

·         дострокове присвоєння чергового рангу державної служби у межах відповідної категорії;

Крім того, за сумлінну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов'язків державним службовцям видається грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

За особливі заслуги державні службовці представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань.

2.     Працівникам, які успішно та сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги під час просування по службі.

3.     Заохочення застосовуються наказом голови суду або керівника апарату суду, який оголошується або доводиться до відома працівника під розпис, про що робиться відповідний запис до трудової книжки або шляхом внесення відповідного подання. Наказ про застосування заохочення може бути доведений до відома всіх працівників суду шляхом урочистого оголошення.

 

VII. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

1.     Порушення трудової дисципліни, або невиконання чи неналежне виконання без поважних причин працівником апарату суду покладених на нього трудових та службових обов’язків, допущення інших негативних вчинків тягне за собою застосування заходів дисциплінарного та громадського впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством про працю.

Застосування дисциплінарного стягнення до працівника апарату суду здійснюється у відповідності та в порядку, визначеному трудовим законодавством та Законом України «Про державну службу».

2.     За порушення трудової дисципліни згідно із ст. 147 КЗпП України за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків працівником апарату суду, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить державного службовця або дискредитує судову гілку влади, керівником апарату суду можуть застосовуватися такі дисциплінарні стягнення:

·        догана

·        звільнення

Звільнення як дисциплінарне стягнення до працівника апарату суду може бути застосоване за систематичне невиконання ним без поважних причин покладених на нього функціональних обов’язків чи Правил внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного стягнення.

3.     До державних службовців за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов`язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, який ганьбить його як державного службовця, або дискредитує суд, можуть застосовуватися і такі заходи дисциплінарного впливу:

·         попередження про неповну службову відповідальність;

·         затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду;

4.     Відповідно до частини 3 ст. 151 КЗпП України, якщо до працівника застосовано міри дисциплінарного впливу, то протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються, якщо стягнення не знято достроково. 

5.     До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. У разі відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

6.     Дисциплінарні стягнення накладаються наказом керівника апарату суду. Наказ керівника апарату суду про накладення дисциплінарного стягнення оголошується або доводиться до відома працівника апарату суду під розпис. В превентивних цілях зазначений наказ доводиться до відома всіх працівників суду. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.     Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника від роботи у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

При накладенні дисциплінарного стягнення повинні враховуватися ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок та поведінка працівника.

8.     За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.

9.     Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

 

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 

 

***

Правила внутрішнього трудового розпорядку доводяться до відома суддів та працівників Калинівського районного суду Вінницької області під підпис та вивішуються в приміщенні суду на видному місці.

 

 


Додаток №1 до Правил внутрішнього

трудового розпорядку

Калинівського районного суду

Вінницької області

 

«ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКА СУДУ»

затверджені рішенням Ради суддів України

від 06.02.2009 №33

 

Преамбула

Метою цих Правил є встановлення стандартів моральної цілісності та відповідної поведінки працівників суду, які ґрунтуються на дотриманні особистої, професійної та організаційної етики задля підтримання авторитету, незалежності і ефективності судової влади, підвищення довіри громадськості до суду.

Ці правила встановлюють загальні вимоги поведінки працівників суду, якими вони мають керуватись під час та поза виконанням своїх службових обов'язків.

Вимоги щодо поведінки судових службовців окремих категорій повинні відповідати вимогам, що встановлені цими правилами.

Розділ І. Загальні положення

1.1. Ці Правила поширюються на будь-яку особу, яка працює в суді, крім суддів. На державних службовців суду, крім цих Правил, поширюються також Загальні правила поведінки державного службовця.

1.2. Ці Правила є додатковим документом до політики, процедур та положень угод про працевлаштування працівників суду.

1.3. Правила є складовою умов праці, невід'ємною частиною посадових інструкцій, положень та угод, що регулюють працевлаштування працівників суду, після того, як вони підтвердять своє ознайомлення та згоду їх виконувати з моменту прийняття їх на роботу до суду відповідно до законодавства України.

1.4. Працівник суду повинен дотримуватися високих стандартів поведінки з метою забезпечення незалежності судових органів.

1.5. Працівник суду повинен вимагати дотримання цих Правил від інших працівників, які йому підпорядковані.

Розділ II. Особиста етика

2.1. Стандарти етичної поведінки працівника суду базуються на нормах життя у суспільстві та поваги до гідності людини.

Втратою гідності працівника суду може бути кожен вчинок, який принижує гідність його/її як людини та негативно впливає на авторитет і довіру до нього/неї у професійній сфері, як працівника суду, та до суду як конкретної державної установи, і як інституту судової влади в цілому.

2.2. Повага до інших (повага до колег, взаємна допомога), кожен працівник суду повинен:

- ставитися до всіх відвідувачів, працівників та користувачів суду ввічливо та з повагою;

- пам'ятати, що кожна людина, яка звертається до суду, має право на шанобливе ставлення, допомогу та уважне обслуговування, а її проблеми не можуть бути обтяжливими.

2.3. Працівник суду зобов'язаний:

- поважати досвід, професійну підготовку та ефективність роботи колег і професійних працівників інших сфер;

- практикувати необхідну співпрацю з метою підвищення якості послуг;

- поважати різні точки зору та практичний досвід колег, а також інших професійних працівників;

- уникати неконструктивної критики щодо своїх колег і нести індивідуальну відповідальність за публічну критику їхньої роботи;

- уникати поширення навмисних чуток і вживання лайливих слів як неприпустимих;

- прагнути отримання нових знань і досвіду через обмін інформацією з колегами та іншими фахівцями з метою підвищення кваліфікації;

- сприяти обговоренню у своєму колективі етичних порушень.

 2.4. Толерантність. Працівник суду повинен:

- виконувати свої обов'язки з повагою до прав і свобод людини;

- ставитися до всіх і кожного неупереджено і без дискримінації (словом чи дією) на підставі расової, релігійної, національної, статевої або політичної приналежності, соціального походження, майнового і посадового становища, мови спілкування та інших обставин;

не надавати переваг будь-яким громадським чи релігійним об'єднанням, професійним або соціальним групам, організаціям, компаніям, громадянам;

- проявляти повагу до моральних звичаїв і традицій народів, враховуючи культурні та інші особливості різних етнічних і соціальних груп, релігійних конфесій.

Розділ ІІІ. Стандарти поведінки працівника суду

3.1. Законність

У своїй службовій діяльності та поза службою кожен працівник суду зобов'язаний:

- дотримуватись Конституції України та законів України;

- прагнути бути обізнаним з усіма вимогами законів і підзаконних актів, правилами та процедурами щодо своїх службових обов'язків і неухильно виконувати їх.

3.2. Професіоналізм (оперативність роботи, ввічливість, добрі навички усного спілкування, пунктуальність, виконання вимог ділового етикету, культура телефонних переговорів, роботи в команді, постійне навчання, повага до інших, сумлінне виконання своїх обов'язків, ефективне використання робочого часу)

Працівник суду повинен:

-   виконувати посадові обов'язки чесно і сумлінно, відповідно до посадової інструкції, на високому професійному рівні, своєчасно й ефективно;

-   вирішувати завдання, пов'язані з виконанням посадових функцій, проявляючи самостійність, високу організованість, вимогливість і принциповість;

-   утримуватися від дій, що перешкоджають іншим працівникам суду виконувати їхні службові обов'язки;

-   не брати на себе без наказу керівника виконання обов'язків, не передбачених за посадою.

         Професійний підхід працівника суду до роботи з колегами та відвідувачами може бути продемонстрований через його оперативну роботу до досягнення результату, добрі навички письмового спілкування, добрі навички усного спілкування, пунктуальність, дотримання вимог етикету, культуру телефонних розмов, бажання виконувати роботу, вміння працювати в команді, постійне навчання (самовдосконалення, систематичне підвищення свого професійного рівня), прояв поваги до інших, дотримання професійного дрес-коду, виконання своїх обов'язків сумлінно та ввічливо.

3.3. Справедливість та неупередженість. Відповідальність перед суспільством
Працівник суду повинен:

-   бути неупередженим та ефективним, виконувати усі свої обов'язки якнайкраще, вміло, справедливо та із розумінням, беручи до уваги суспільні інтереси та відповідні обставини справи;

-   з повагою ставитися до громадян, експертів, свідків, адвокатів, прокурорів, суддів та інших працівників, бути терплячим, ввічливим та доброзичливим;

-   утримуватись від висловлювань своїх оцінок та коментарів щодо рішень суду.

3.4. Зовнішній вигляд

Працівник суду повинен бути охайним, носити достойний діловий одяг та уникати екстравагантності; носити бейдж із зазначенням свого прізвища, імені по-батькові, називати себе на першу вимогу відвідувачів суду.

3.5. Виваженість
Працівник суду повинен:

-   дотримуватися високої культури спілкування з громадянами, учасниками судового процесу, суддями та своїми колегами;

-   бути привітним, спілкуватися рівним, спокійним тоном голосу, уникати надмірної жестикуляції;

-   не відповідати на образи, звинувачення або критику з боку громадян, учасників судового процесу, інших працівників суду аналогічним чином, або іншими проявами агресії, що принижують честь і гідність людини.

Толерантні та сумлінні працівники суду можуть очікувати на підтримку та розуміння з боку керівництва у випадку конфліктів.

3.6. Конфіденційність інформації

Працівник суду повинен:

-   на першу вимогу надавати інформацію відповідно до закону, правил і вимог, що стосуються суду, у якому він/вона працює;

-   вживати заходів для того, щоб забезпечити безпеку та конфіденційність інформації, за яку він/вона відповідає, або яка стає їм йому/їй відомою;

-   не намагатися отримати доступ до інформації, яку він/вона не уповноважений/а мати;

- добросовісно використовувати інформацію, яку він/вона може отримати під час роботи, або пов'язану з виконанням його/її службових обов'язків.

Обов'язок працівника суду зберігати конфіденційність інформації не обмежений в часі, не пов'язаний з годинами роботи або терміном працевлаштування.

3.7. Розуміння та допомога

Працівник суду повинен :

- виконувати свої функції враховуючи рівень знань людини, яка до нього звернулася за допомогою та використовуючи термінологію, яку така особа може зрозуміти;

- допомогти з інформацією стосовно стандартних судових процедур, не надаючи при цьому порад юридичного характеру.

3.8. Послідовність

Працівник суду зобов'язаний завжди поводити себе у спосіб, який би сприяв збереженню та зміцненню довіри громадян у цілісність, неупередженість та ефективність суду.

3.9. Запобігання конфлікту інтересів

3.9.1. Конфлікт інтересів - протиріччя між приватними інтересами публічного службовця та його службовими обов'язками, наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій в процесі його службової діяльності.

3.9.2. Приватні інтереси - будь-які інтереси публічного службовця, обумовлені особистими, родинними, дружніми чи будь-якими іншими позаслужбовими стосунками з іншими особами, в тому числі особисті майнові та немайнові інтереси.

3.9.3.  Працівник суду зобов'язаний:

- уникати будь-яких ситуацій, що можуть спричинити конфлікт інтересів;

не вдаватись до дій, які можуть бути сприятливі для будь-якої зі сторін по справі або адвокатів, що беруть участь в процесі;

- утримуватись від дій, які можуть справити враження про надання переваг одній із сторін.

3.9.4.  Працівник суду не повинен:

- впливати або намагатись вплинути на процес розгляду справ суддями;

- допускати того, щоб його особисті, сімейні, суспільні або інші відносини впливали на його службову діяльність;

- використовувати службове становище для отримання особистої вигоди або у приватних інтересах інших осіб.

3.9.5.   Працівникам суду забороняється свідомо просувати чи рекомендувати для працевлаштування до суду своїх близьких родичів в обхід встановлених процедур .

3.10. Несумісні зовнішні інтереси (попередження корупції, вразливість до
стороннього впливу, політична або публічна діяльність, подарунки пропозиції або переваги, фінансова діяльність, оприлюднення доходів).

3.10.1.   Працівник суду повинен діяти у політично нейтральний спосіб.
         Працівнику суду забороняється прямо чи опосередковано отримувати подарунки від юридичних або фізичних осіб:

-   за рішення, дії чи бездіяльність в їх інтересах;

-   якщо прийняття такого подарунка може спричинити виникнення конфлікту інтересів або створити враження наявності такого конфлікту;

- якщо особа, яка надає подарунок, є підлеглою суб'єкта доброчесної поведінки;

- у разі наявності інших мотивів, які б не виникли, якби особа, яка отримала подарунок, не перебувала на службі.

3.10.2. Працівник суду, який вважає, що його намагаються примусити діяти у спосіб, що є незаконним, невідповідним, або неетичним, пов'язаним з недобросовісним керівництвом, або який іншим чином не відповідає положенням цих Правил, повинен повідомити про це негайно відповідному органу або особі, призначеній головою суду.

3.10.3. До подарунків не належать будь-які блага, які отримує не лише працівник, але також інші суб'єкти, які не є підставою для надання суб'єктом неправомірних вигод чи переваг певним особам і не сприймаються як винагорода за певні дії чи бездіяльність суб'єкта доброчесної поведінки в інтересах інших осіб.

3.10.4. Подарунки визнаються такими, що надані опосередковано, якщо:

- подарунок отримали особи, які є близькими родичами суб'єкта доброчесної поведінки, або інші пов'язані з ним фізичні і юридичні особи, якщо суб'єкт доброчесної поведінки знав, або повинен був знати про це;

- подарунок за згодою, рекомендацією чи іншим аналогічним волевиявленням суб'єкта доброчесної поведінки надано будь-якій іншій фізичній чи юридичній особі.

3.11. Поведінка працівника суду

         Поведінка працівника суду поза судом не повинна викликати сумніву в його порядності та чесності, або негативно впливати на роботу чи репутацію суду.

         Працівник суду повинен уникати ситуацій, які можуть загрожувати здоров'ю та безпеці колег; уникати спричинення шкоди навколишньому середовищу.

         У неробочий час працівник суду повинен поводитися таким чином, щоб не зашкодити гідності своєї професії та довірі громадян до суду. 

Розділ IV. Заохочення

4.1. У разі сумлінного дотримання та виконання цих Правил, за результатами щорічної оцінки (атестації), кожен працівник суду може розраховувати на підтримку, відповідні заохочення з боку керівництва, та/чи кар'єрне просування тощо.

Розділ V. Відповідальність

5.1. Не добросовісне виконання працівником суду обов'язків, або зловживання наданими правами, з огляду на характер порушення, а також порушення вимог цих Правил можуть бути підставою для дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Відповідальність настає в межах і порядку, встановлених чинним законодавством.

Розділ VI. Прикінцеві положення

6.1. Ці Правила є додатковим ресурсом тлумачення посадових обов'язків працівників суду та частиною (доповненням) типових правил внутрішнього трудового розпорядку суду.

6.2. Ці Правила набувають чинності з дати їх затвердження. Правила доводяться впродовж одного місяця до відома працівників апарату суду, які на час їх затвердження перебувають у трудових правовідносинах.

6.3. Кожен працівник суду повинен під підпис ознайомитися з цими Правилами.